جدول آناليز تقريبي مقايسه اي پودر ماهي ، پودر دانه سويا وپودر گوشت واستخوان

مواد تشكيل دهنده

پودر ماهي (درصد)

پودر سويا (درصد)

پودر گوشت واستخوان(درصد)

 

ماده خشك

10/96

90/91

93

 

پروتئين خام

50/64

90/48

4/50

 

خاكستر

60/9

00/6

 

 

فيبر خام

08/0

50/3

8/2

كلسيم

 

3

26/0

30/10

 

فسفر قابل دسترس

2

25/0

10/5

انرژي متابوليسمي

3200 كيلو كالري

2230 كيلو كالري

2150كيلو كالري

 اسيد آمينه متيونين

63/1

75/0

75/0

اسيد آمينه سيستئين

90/0

74/0

66/0

اسيد آمينه ليزين

51/4

90/2

3